Skip to content
close
close
 

Jaunumi un notikumi

MARIO DRAGI RUNA LATVIJAS EIRO KONFERENCĒ

MARIO DRAGI RUNA LATVIJAS EIRO KONFERENCĒ

ECB prezidenta Mario Dragi (Mario Draghi) runa
Latvijas eiro konferencē
Rīgā, 2013. gada 12. septembrī


Dāmas un kungi!

Domāju, ka daudziem no jums ir pazīstama filma "Sapņu komanda 1935". Šī filma – viena no pagājušā gada populārākajām filmām Latvijā – ir stāsts par Latvijas basketbola izlasi, kas 1935. gadā uzvarēja pirmajā Eiropas basketbola čempionātā. Filmā parādīts, kā spēlētāji pārvarēja ne vienu vien šķērsli, lai uzvarētu šajās sacensībās, un cik nenovērtējama nozīme bija viņu dedzīgajam komandas garam.

Šis stāsts sasaucas ar Latviju un eiro divos veidos.

Pirmkārt, tas mums atgādina par Latvijas vēsturisko vietu Eiropā. Kopš Rīga 1282. gadā kļuva par Hanzas savienības locekli, šim reģionam bijusi svarīga loma Eiropas integrācijā. Esmu gandarīts, ka, nākamajā gadā ieviešot eiro, Latvija nostiprina savu vietu Eiropas pašā sirdī.
Otrkārt, šis stāsts spilgti parāda latviešu apņēmību tiekties pretim saviem mērķiem. 2008. gadā krīze deva valstij smagu triecienu. Taču cilvēki šeit parādījuši apbrīnojamu apņēmību pārvarēt grūtības un izpildīt eiro ieviešanas kritērijus.

Valsts sargājusi iedzīvotāju labklājību un nodrošinājusi finanšu stabilitāti, noturot valūtas kursu noteiktā piesaistes koridora robežās, neraugoties uz spiedienu no dažiem ārējiem padomdevējiem, kas ieteica devalvāciju. Uzsākta efektīva fiskālā konsolidācija. Visā valstī īstenotā nominālo algu korekcija līdztekus citiem faktoriem palīdzējusi kopš 2008. gada samazināt tekošā konta deficītu par vairāk nekā 10 procentu punktiem no IKP.

Nav brīnums, ka daudzi novērotāji minējuši Latviju – ārpus eiro zonas esošu valsti – par piemēru eiro zonas dalībniecēm.

Es saprotu, ka dažiem šeit ir neatbildēti jautājumi saistībā ar eiro ieviešanu. Vienotās valūtas ieviešana ir ārkārtīgi nozīmīgs lēmums jebkurai valstij. Taču es gribētu vēlreiz apliecināt tiem, kam ir bažas, ka ir daudz pamatotu iemeslu pašlaik pievienoties eiro zonai. Jaunās eiro zonas dalībvalstis īpaši var mācīties no pieredzes, ko esam guvuši kopš 1999. gada.

Šodien šeit es gribētu uzsvērt trīs svarīgākās atziņas.

Pirmkārt, mēs esam uzzinājuši, ka eiro kā valūta ir darbotiesspējīgs. Otrkārt, esam sapratuši, kāda veida politika var nodrošināt labklājību monetārajā savienībā un kāda – ne. Un, treškārt, esam uzzinājuši, ka nepieciešams pabeigt Ekonomikas un monetārās savienības institūciju izveidi.
Ļaujiet man pakavēties mazliet sīkāk pie katras no šīm atziņām.

Eiro veiksme

Kopš 1999. gada eiro zona izaugusi līdz vairāk nekā 330 miljonu lielai saimei. Tā ir pasaules otra lielākā tautsaimniecība, kas veido aptuveni ceturto daļu no pasaules eksporta un vairāk nekā 15% no pasaules ieguldījumu apjoma. Un eiro kļuvis par spēcīgu un stabilu rezervju valūtu.
Šajā laikā Eiropas Centrālā banka (ECB) atbilstoši savām pilnvarām saglabājusi cenu stabilitāti, neraugoties uz vissmagāko krīzi kopš 20. gs. 30. gadiem. Mēs esam aizstāvējuši savu valūtu pret nepamatotām bailēm par eiro zonas sabrukumu. Tas nozīmē, ka valstis, kuras pašlaik pievienojas eiro zonai, var būt pārliecinātas, ka tās centrālais pīlārs – monetārā politika – ir stabils.

Saprotu, ka pastāv bažas par iespēju izmantot eiro ieviešanu, lai celtu cenas. Taču Latvijas valsts iestādes veic pasākumus, lai to nepieļautu. Šie pasākumi balstās uz pieredzi, kas gūta iepriekšējās 17 eiro ieviešanas reizēs. Es aicinu visas iesaistītās puses uzmanīgi sekot šādām iniciatīvām.

ECB no savas puses īstenos komunikācijas kampaņu, lai nodrošinātu, ka Latvijas iedzīvotāji ir labi informēti par eiro monētām un banknotēm, īpaši par banknošu pretviltošanas elementiem.

Ilgtspējīgas konverģences nodrošināšana

Otra atziņa, ko esam guvuši, – lai nodrošinātu monetārajā savienībā labklājību, valstīm jānodrošina ilgtspējīga konverģence.

Ilgtspējīga konverģence nozīmē ko vairāk, nekā tikai noteiktā laikā sasniegt virkni nominālu mērķu. Pirms eiro ieviešanas jāsasniedz reāla ekonomiskā, tiesiskā un institucionālā konverģence. Un, kas ir ārkārtīgi svarīgi, šie centieni jāturpina pēc iekļaušanās monetārajā savienībā.
Iemesls, kāpēc daudzas valstis pašlaik veic sāpīgas korekcijas, ir tas, ka, reiz pievienojušās eiro zonai, tās atļāvās pārāk stipri novirzīties no kursa.

Es zinu, ka šeit valsts iestādes apzinās svarīgākos izaicinājumus saistībā ar konverģences saglabāšanu. Pie tiem, pirmkārt, pieder izvairīšanās no jauna krasa kāpuma un krituma cikla Latvijā pēc eiro ieviešanas. Tas nozīmē, ka valsts iestādēm jāturpina īstenot stabilu fiskālo politiku un jānodrošina, lai darbaspēka izmaksu norises arī turpmāk veicinātu konkurētspēju.

Šie izaicinājumi ietver arī turpmāku institūciju lietderības un efektivitātes nostiprināšanu Latvijā. Un, visbeidzot, tie ietver arī banku un visa finanšu sektora ilgstošas stabilitātes nodrošināšanu.
Tāpēc esmu pārliecināts, ka, saglabājot pareizu politikas orientāciju, Latvija nodrošinājusi nepieciešamos elementus, kas ļaus tai eiro zonas sastāvā sasniegt uzplaukumu.

Ekonomikas un monetārās savienības pabeigšana

Trešā atziņa, ko esam guvuši kopš 1999. gada, – mums jāpabeidz Ekonomikas un monetārās savienības izveide.

Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, kurā nacionālās valsts tradicionālā loma tiek pārskatīta. Manā skatījumā vienīgais veids, kā šajā pasaulē saglabāt suverenitāti, ir vairāk īstenot kopīgu suverenitāti, panākot arvien dziļāku integrāciju.
Sapratne par šo principu jau labu laiku valdījusi monetārajā politikā, un tas ir īpaši svarīgi Latvijai. Pievienojoties eiro zonai, šajā valstī vairs nepastāvēs fiksēts valūtas kurss un visi ierobežojumi, ko tas ietver saistībā ar monetāro politiku. Tās centrālā banka piedalīsies lēmumu pieņemšanā par visu eiro zonu. Prezidents Rimšēvičs piedalīsies pasaulē otrās lielākās tautsaimniecības monetārās politikas noteikšanā.

Krīze skaidrāk parādījusi kopīgas suverenitātes nepieciešamību arī citās politikas jomās.

Nacionālās valdības piedzīvojušas grūtības pārrobežu kapitāla plūsmu pārvaldīšanā, nepastāvot kopīgai uzraudzības politikai – tā ir problēma, kas labi pazīstama šajā valstī. Tās ir pieredzējušas, ka bez droša fiskālās politikas regulējuma tās var zaudēt iedarbīgu suverenitāti, nododot to finanšu tirgu rokās.

Risinājums ir pabeigt Ekonomikas un monetārās savienības izveidi, lai līdztekus monetārajai savienībai pastāvētu banku savienība, fiskālā savienība, ekonomikas savienība un – visbeidzot – politiska savienība. Tā ir nākotnes vīzija, un būs jāveic daudz darba, lai to īstenotu. Taču jaunās dalībvalstis var būt pārliecinātas, ka šis process ir sācies, īpaši attiecībā uz banku savienību.

Šajā sakarā esmu gandarīts par šīsdienas balsojumu Eiropas Parlamentā saistībā ar jauno Eiropas uzraugu – Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM). ECB un Parlamentam ir kopīgs mērķis nodrošināt VUM pienācīgu atbildības sistēmu, un es pilnībā atbalstu panākto vienošanās projektu. Šī vienošanās ir liecība par Parlamenta ECON komitejas sarunu grupas paveikto grūto darbu un apņēmību. Tā atspoguļo arī prezidenta Šulca personisko devumu – vēlos viņam izteikt īpašu pateicību un atzinību.
Taču kopīga suverenitāte nenozīmē nacionālās identitātes zaudēšanu. Ir daudzas mazas valstis (piemēram, Malta un Luksemburga), kuru individuālais raksturs, iekļaujoties eiro zonā, nav mainījies. ECB mēs vienmēr esam augstu vērtējuši Eiropas kultūras daudzveidību – piemēram, šogad ECB kultūras dienas veltītas Latvijai.

Noslēguma vārdi
 
Noslēgumā gribu teikt pievienošanās eiro zonai ir vēsturiska apņemšanās īstenot dziļāku mūsu kontinenta integrāciju un sasniegt kopīgu labklājību dažādajās valstīs, kurām ir vienota valūta.
Esmu pārliecināts, ka Latvija izdara šo apņemšanos pareizajā laikā – kad tā paveikusi grūtu darbu, lai sagatavotos dalībai, kad atbildība, kas saistīta ar šo dalību, ir skaidra, un kad ir sācies īstas Ekonomikas un monetārās savienības izveides process.
Tāpēc es sirsnīgi sveicu mūsu 18. Dalībnieci. Esi sveicināta, Latvija!


Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas un valodu ģenerāldirektorāts, Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: +49 69 1344 7455, fakss: +49 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.europa.eu
Pārpublicējot obligāta avota norāde.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account